Onze ambities

 

Ons schoolambitieplan bestrijkt de periode 2023-2027. Dit plan is ontwikkeld na evaluatie van het bestaande schoolambitieplan, gesprekken met het team en de oudervertegenwoordiging van de MR, alsook analyses van onder andere toetsresultaten en
tevredenheidsenquêtes onder ouders, leerlingen en personeel. Het schoolambitieplan is goedgekeurd door de MR en het bevoegd gezag.

Onze belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

Onderwijskwaliteit
Onze leraren ontwikkelen en geven effectieve en hoogwaardige lessen die afgestemd zijn op de
behoeften van de leerlingen, zonder ongelijkheid te bevorderen.
Gelijke kansen
We streven naar gelijke kansen voor alle leerlingen door ze ongelijk te behandelen.
Positief pedagogisch klimaat
Op school hebben wij een eenduidige gedragscultuur, deze is voor iedereen helder en zichtbaar in de
school. Er heerst een sfeer van orde en rust in de hele school. We werken met de Gouden, Zilveren
en Bronzen weken en blijven aandacht besteden aan wat de groep nodig heeft. Pesten wordt niet
getolereerd.
Integraal Kindcentrum (IKC)
Binnen ons IKC hebben we een gedeelde visie en een duidelijke cultuur, waarbij iedereen
(medewerkers, ouders, kinderen) een positieve bijdrage levert. We streven naar een samenhangend
onderwijsaanbod en pedagogisch beleid voor kinderen van 0 tot 12 jaar, van kinderopvang tot en
met buitenschoolse opvang.
Professionaliteit
Onze leraren kennen hun eigen ontwikkelingsdoelen en die van hun collega's binnen hun leerteam.
Ze tonen persoonlijk leiderschap en leiderschap binnen hun leerteam.
Begeleiding van nieuwe leraren
Nieuwe leraren hebben duidelijkheid over hun prioriteiten en worden bekendgemaakt met de visie
en de werkwijze van de school, inclusief de vereiste kennis en vaardigheden.
Ouderbetrokkenheid
We streven naar betrokkenheid van ouders bij de school.
De Fonkeling als professionele leergemeenschap
In onze professionele leergemeenschap onderzoeken en verbeteren we de onderwijspraktijk van leraren en schoolleiders, met als doel ons onderwijs aan de leerlingen te verbeteren.