Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door drie ouders en drie leraren. De MR houdt zich bezig met beleidsmatige zaken zoals de begroting en de formatie en vergadert minimaal acht keer per jaar. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk (graag vooraf aanmelden via de mail) en de notulen staan op de website. U kunt de MR bereiken via mr.fonkeling@wijs-utrecht.nl Naast de MR is er ook een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad ingesteld. De GMR overlegt met het bestuur over bovenschoolse zaken.