Pedagogisch klimaat

Op De Fonkeling vinden wij het belangrijk om voor alle leerlingen een goed en veilig pedagogisch klimaat te creëren. Leerlingen brengen veel tijd door op school en daarom is school ook bij uitstek een geschikte plek om kinderen te leren hoe je met elkaar omgaat, welke rol je hierin kunt aannemen en wat er allemaal bij burgerschap komt kijken. Onderzoek wijst uit dat kinderen effectiever kunnen leren wanneer ze zich veilig en fijn voelen in een bepaalde omgeving.

Voor een sterke basis van een goed pedagogisch klimaat is de samenwerking tussen school, ouders en kind van belang. De kinderen worden op een eenduidige wijze vanaf de start van hun schoolloopbaan begeleid. Er is bij leraren en kinderen aandacht voor:

 • Fases van groepsvorming;
 • Klimaat en rust;
 • Realiseren van regelmaat en structuur;
 • Open lokalen waar zicht op is door ramen;
 • Normen, waarden en gedrag;
 • Verantwoordelijkheid nemen en geven;
 • Verantwoordelijkheid nemen t.a.v. de omgeving binnen en buiten de school;
 • Wij richten in ons aanbod oefensituaties in om leerlingen te begeleiden bij de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties;

Op De Fonkeling kiezen wij bewust voor het werken zonder vaste methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij werken met schoolgewoontes. Wij vinden het belangrijk dat leraren actief kunnen inspelen op specifieke gebeurtenissen in de klas, omdat iedere groep andere behoeften heeft. Leraren gebruiken de pictogrammen en de gewoontes van de poster wanneer zich een situatie voordoet die hier bij aansluit. Alle gedragshandelingen van leerlingen zijn te linken aan één (of meerdere) van deze gewoontes. Ze worden dan ook actief ingezet en benoemd. 

Waarden

Onze gewoontes zijn uitgeschreven onder de volgende waarden; respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Aan iedere waarden zijn twee gewoontes gekoppeld, namelijk:

Respect

 • We zeggen stop en de ander houdt op.
 • Ons gedrag en stemgeluid past bij de activiteit die we doen.

Veiligheid

 • We lopen rechts en achter elkaar in de gangen en op de trap.
 • We geven elkaar de ruimte, zowel in een gesprek als fysiek.

Verantwoordelijkheid

 • We lossen het zelf op en anders vragen we om hulp.
 • We gebruiken spullen waarvoor ze zijn en leggen ze weer netjes terug.

De schoolgewoontes zijn verwerkt in een poster. Deze poster hangt op meerdere plekken in de school én in alle klassen. Leraren besteden met de start van het schooljaar en na iedere vakanties dagelijks tijd aan deze gewoontes. Dit heeft als doel de gewoontes te herhalen en in te oefenen. Gedurende de rest van het schooljaar bepalen de leraren zelf aan welke gewoontes de meeste aandacht besteed moet worden; zij kennen hun groep tenslotte het best. Zij monitoren het pedagogisch klimaat als groepsleraar en bepalen of er een interventie nodig is. Omdat kennis vooraf gaat aan vaardigheden leren we gedrag aan door er kennis over aan te bieden en daarna de vaardigheid te oefenen. Dit doen we gedurende iedere schooldag, maar ook door gerichte lessen/projecten aan te bieden. Zowel de poster als de schoolgewoontes zijn bekend bij de overblijfmedewerkers en de BSO. Zo kunnen alle betrokkenen dezelfde afspraken en regels hanteren.

En zo zorgen we er op De Fonkeling samen voor dat alle kinderen zich fijn en veilig voelen.